Inovacijski centar Nikola Tesla, Zagreb, Unska 3 raspisuje

N A T J E Č A J

za imenovanje Ravnatelja ustanove Inovacijski centar Nikola Tesla.

 1. Kandidati za izbor ravnatelja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • iskustvo  u  vođenju  i  upravljanju projektima i programima iz područja djelatnosti Ustanove i istaknuti stručni rad iz područja djelatnosti Ustanove
 • primijenjeno istraživanje, eksperimentalni razvoj i ispitivanje te izrada certificiranih inovativnih  prototipova  sustava,  uređaja,  komponenata  te  inovativnih  proizvodnih  i radnih procesa;
  • tehničko savjetovanje, izrada analiza, studija, ekspertiza i tehničke dokumentacije;
  • savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem;
  • tehničko  savjetovanje  u  području  intelektualnog  vlasništva  i  potpora transferu tehnologije;
  • nakladništvo, računalne i srodne djelatnosti;
  • organiziranje stručnih skupova, sajmova i izložaba.
 1. Ravnatelja se imenuje na razdoblje od četiri godine.
 1. Kandidati su dužni uz prijavu priložiti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
 1. Kandidati su dužni uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja s prijedlogom i koncepcijom vođenja i rada Ustanove u razdoblju trajanja mandata Ravnatelja

Uz navedenu dokumentaciju svi kandidati dužni su priložiti i dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se preporučenom poštom na adresu: Inovacijski centar Nikola Tesla, Unska 3, 10000 Zagreb s obveznom naznakom „ Za Natječaj“. Natječaj traje do 01. rujna 2023.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem naše web stranice.